Cultuur in Waadhoeke

Cultuur in Waadhoeke

Doel is om een actueel overzicht te geven wat cultureel Waadhoeke te bieden heeft.

Cultuurplatform Waadhoeke

Op initiatief van de gemeente Waadhoeke zijn en worden periodiek samenkomsten georganiseerd waarbij het gehele cultuurveld in onze gemeente welkom zijn.


De Cultuur Makker

Samen met de "Kultuur Makker" van Seewyn en de gemeente Waadhoeke zal gekeken worden hoe de bekendheid, samenwerking en de berichtgeving van gehele cultuursector in Waadhoeke verbeterd kan worden.


De Startpagina Cultuur in Waadhoeke
Aanvraagformulier

Vereniging Waadklank

Waadklank op facebook

Cultuurplatform Waadhoeke

Website Cultuur Makker

Muziekkorpsen

Muziekverenigingen harmonieën, Fanfare's, Brassbands en Showbands


Advendo Boksum-Blessum-Deinum

Advendo Franeker

Blaast de Bazuin oude- nieuwebildtdijk

CMH-Menaldum

Concordia Sexbierum (fb)

Concordia Wjelsryp (fb)

Constantia 1895

De Bazuin - Tzummarum

Excelsior - Oudebildtzijl

Greide Brass - Spannum

Halleluja - Menaam

Harmonie - Bitgum

Harmonie - Franeker

Kunst & Genoegen - Dronryp

Looft den Heer - Bitgummole

Ons Genoegen - Marsum

Opmaat - Berltsum

Oranje - Minnertsga

Oranje - Spannum

Sternse Slotlanders - Franeker

Academy Pop and Jazz Orchestra

Muziekgroepen en artiesten

Muziekgroepen, bands en artiesten.


Muziekonderwijs Waadhoeke

Seewyn Kunsteducatie verzorgt kunstonderwijs in Waadhoeke en Harlingen. Of je beginner bent of al een tijdje een instrument bespeelt, zingt, schildert of acteert; wij hebben lessen en cursussen die perfect bij jou passen.
Kom kennis maken! Dat kan bij muzieklessen via een gratis proefles.


Seewyn Kunsteducatie

Contact met Seewyn

Gratis proefles aanvragen

Concoursen en Festivals

Overzicht van concoursen en festivals waaraan ook Waadhoeke verenigingen aan deelnemen.


Het Gouden Spieker Festival

Het ONFK

De Klank & Slach fan Fryslân

Survento Fanfare Festival

Facilitaire ondersteuning

Facilitaire ondersteuning waaronder licht, geluid, tenten etc.


Cultureel verhuur De Koornbeurs

Fairsound licht en geluid

ML Light & Sound

Mobach piano's Dronryp

TH Licht & Geluid

Pasma Muziek Sint Annaparochie

Subsidie mogelijkheden

Overzicht en voorwaarden voor subsidie mogelijkheden


Fonds voor Cultuurparticipatie

fonds bolsward dronrijp 1993

Prins Bernhard Cultuurfonds

Cultuur organisaties

Organisaties gericht op cultuur

Bond van orkestdirigenten en instructeurs

Bond van zangkoren in Friesland

Keunstwurk Leeuwarden

KNMO Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

KNMO-Klankwijzer

KNMO Muzikantenpool

Meer muziek in de klas

Oranjefonds

Organisatie van muziekverenigngen in Fryslân

Dirigenten-Instrukteurs

Overzicht aangemelde koor-, orkestdirigenten en showband instructeurs

Gemeente Waadhoeke

Volgen raadvergaderingen

Waadhoeke - Subsidie

Toneelvereningen

Overzicht toneelverenigingen waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle toneelverenigingen in Waadhoeke:

 


Totaaloverzicht Toneelverenigingen

Rederikerskeamer Demosthenes

Rederijkerskamer Onno Zwier Tzummarum

Toanielselskip Menaem

Toneelvereniging Elts syn Rol

Toneelvereniging Mei Nocht en Ynset

Toanielferiening Advendo Winsum

Toneelvereniging 't Wouterke

Tonielferieniging de Nijljochters

Toneelvereniging Hâld Moed

Toanielferiening OKK Marssum

Toneelvereniging Toi Toi Ouwe-Syl

Zangvereniging in Waadhoeke

Overzicht zangkoren waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle zangverenigingen in Waadhoeke:


Totaaloverzicht Zangverenigingen

Chr. Bildts Mannenkoor

Chr.Mannenkoor Laus Deo, regio Franeker

Dameskoor Different Sound Minnertsga

Dames Smartlappenkoor Leed-Vermaak

Gospelband Ichthus

Mannengroep 't Franeker Akkoord

Mingd Koar Deinum

Popkoor Bitchbeat Bitgummole

Shantykoor De Bútsoekers

Shanty-en Willekoar “De Blierbekjes”

Vrouwenkoor Multi Vocaal Franeker

Weer

Highlights in de regio

Het bruist het in het land op de bodem van een oude zee van de evenementen.
Er is elke dag wel iets te beleven! 

Geïnspireerd door een oude zee


Evenementenkalender Noardwest Fryslân

Evenementen

Overzicht van de jaarlijks terugkerende evenementen en bijzondere projecten


Agrarischedagen Franeker

Expeditie Next

Expeditie Next (Academie)

Franeker Oldies Festival

Jeugdsolisten festival (maart)

Nacht van de Nacht

PC-Franeker

Project GAIA Franeker

Project Arcadia Fryslân

Midzomerwadconcert

"It oangean, ferbine en loslitte"
15 t/m 19 juni 2022 - Koehool


Website De Oergong

Facebook De Oergong

Naar introductie video (1)

Theaters

Theaterslocaties in en nabij de gemeente Waadhoeke

Agenda - voorstellingen


Ioannis Theatertsjerke Wier

Groate Kerk St Jacobiparochie

Musea in Waadhoeke

Martena Museum Franeker

Eise Eisinga Planetarium

Aerdenplaats - Oude Bildtzijl

Bildts Dokumintasysintrum. St Annaparochie

Bildts Aigene

Heringa State - Popta Slot. Marssum

Keatsmuseum Franeker

Yeb Hettinga Museum-Zodenhuis in Firdgum

museum 't coopmanshûs

Schoolplatenmuseum Deinum

Meijer Motoren Museum

Het Rambler - AMC museum in Berlikum

MFA's Dorpshuizen

De Doarpsfinne Minnertsga

It String te Boksum

MFA d’ âld skoalle te Dronryp

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Dorpshuis it Heechhout te Berltsum

Doarpshûs Nij Franjum te Marsum

Dorpshuis Us Gebou te Spannum

MFC Ons Huis Sint Annaparochie

Dorpshuis De Rede te Ried

Wjelsryp Yn'e Mande (fb)

Datum laatste wijziging: 30-09-2022

Aanmaakdatum: 09-05-2022

Rubrieken: 19

Links: 113