Cultuur in Waadhoeke

Cultuur in Waadhoeke

Doel is om een actueel overzicht te geven wat cultureel Waadhoeke te bieden heeft.

De Startpagina Cultuur in Waadhoeke
Link Aanvraagformulier

Initiatief en beheer
Henri Visser Menaam
Roose Vromans Seewyn


Cultuurplatform Waadhoeke

Op initiatief van de gemeente Waadhoeke zijn en worden periodiek samenkomsten georganiseerd waarbij het gehele cultuurveld in onze gemeente welkom zijn.


Cultuurplatform Waadhoeke

De Cultuur Makker

Samen met de "Cultuur Makker" van Seewyn en de gemeente Waadhoeke zal gekeken worden hoe de bekendheid, samenwerking en de berichtgeving van gehele cultuursector in Waadhoeke verbeterd kan worden.

Website Cultuur Makker

Waadklank

Website Waadklank

Waadklank op facebook

Muziekkorpsen

Muziekverenigingen harmonieën, Fanfare's, Brassbands en Showbands


Advendo Boksum-Blessum-Deinum

Advendo Franeker

Blaast de Bazuin oude- nieuwebildtdijk

Burdine Sint Annaparochie

Concordia Sexbierum (fb)

Concordia Wjelsryp (fb)

Constantia 1895

De Bazuin - Tzummarum

DSG Drum- en Showfanfare

Excelsior - Oudebildtzijl

Greide Brass - Spannum

Halleluja - Menaam

Harmonie - Bitgum

Harmonie - Franeker

Kunst & Genoegen - Dronryp (verv)

Looft den Heer - Bitgummole

Ons Genoegen - Marsum

Opmaat - Berltsum

Oranje - Minnertsga

Oranje - Spannum

Sternse Slotlanders - Franeker

Academy Pop and Jazz Orchestra

Muziekgroepen en artiesten

Muziekgroepen, bands en artiesten in de gemeente Waadhoeke.

Open voor aanmeldingen


Dirigenten-Instrukteurs

Overzicht aangemelde koor-, orkestdirigenten en showband instructeurs

Muziekonderwijs Waadhoeke

Seewyn Kunsteducatie verzorgt kunstonderwijs in Waadhoeke en Harlingen. Of je beginner bent of al een tijdje een instrument bespeelt, zingt, schildert of acteert; wij hebben lessen en cursussen die perfect bij jou passen.
Kom kennis maken! Dat kan bij muzieklessen via een gratis proefles.


Seewyn Kunsteducatie

Contact met Seewyn

Gratis proefles aanvragen

Cultuur organisaties

Organisaties gericht op cultuur

Bond van orkestdirigenten en instructeurs

Bond van zangkoren in Friesland

Keunstwurk Leeuwarden

KNMO Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

KNMO-Klankwijzer

KNMO-Klanwijzer Archief

KNMO Muzikantenpool

Korpsmuziek.nl

Meer muziek in de klas

Oranjefonds

Organisatie van muziekverenigngen in Fryslân

Stichting Alde Fryske Tjerken

STIPE (Keunstwurk)

Concoursen en Festivals

Overzicht van concoursen en festivals waaraan ook Waadhoeke verenigingen aan deelnemen.


Het Gouden Spieker Festival

Het ONFK

De Klank & Slach fan Fryslân

Survento Fanfare Festival

Facilitaire ondersteuning

Facilitaire ondersteuning waaronder licht, geluid, tenten etc.


Cultureel verhuur De Koornbeurs

Fairsound licht en geluid

ML Light & Sound

Mobach piano's Dronryp

TH Licht & Geluid

Pasma Muziek Sint Annaparochie

Subsidie mogelijkheden

Overzicht en voorwaarden voor subsidie mogelijkheden


Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds bolsward dronrijp 1993

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Prins Bernhard Cultuurfonds

STIPE - Fondsen en Subsidies

Weer

Gemeente Waadhoeke

 

Telefoon: (0517) 380 380
Gemeentehuis: Harlingerweg 18,
8801 PA Franeker

Gemeentehuis Franeker

Volgen raadvergaderingen

Waadhoeke - Subsidie

Toneelvereningen

Overzicht toneelverenigingen waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle toneelverenigingen in Waadhoeke:

 


Totaaloverzicht Toneelverenigingen

Rederikerskeamer Demosthenes

Rederijkerskamer Onno Zwier Tzummarum

Toanielselskip Menaem

Toneelvereniging Elts syn Rol

Toneelvereniging Mei Nocht en Ynset

Toanielferiening Advendo Winsum

Toneelvereniging 't Wouterke

Tonielferieniging de Nijljochters

Toneelvereniging Hâld Moed

Toanielferiening OKK Marssum

Toneelvereniging Toi Toi Ouwe-Syl

Zangvereniging in Waadhoeke

Overzicht zangkoren waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle zangverenigingen in Waadhoeke:


Totaaloverzicht Zangverenigingen

Bliid Boadskip Sjongers

Chr. Bildts Mannenkoor

Chr. Mannenkoor Laus Deo

Different Sound

Dameskoor Leed-Vermaak

Gospelband Ichthus

Het Noordijper Kamerkoor

Koor de Singelsjongers

Kristlike Sjongferiening Halleluja Bitgummole

Mingd Koar Deinum

Popkoor Bitbeat (verv)

Popkoor FromUs

Shanty- en Willekoar de Blierbekjes

'T Franeker Akkoord

Tusken Waad en Wiid

Vocaal Ensemble Koarbizznizz

Vrouwenkwartet Femm'tet

Waadhoekekoor de Bútsoekers

Zangvereniging Nocht en Wille

Ataliers in Waadhoeke

Wordt aan gewerkt - niet compleet

Alie Kielstra Art - Menaam

Anske de Boer - Schalsum

Atelier Elbow - St Aannaparochie

Atelier Her Comis - St Jacobiparochie

Dorita Savert - Westhoek

Hendrik Elings - Sint Annaparochie

Hiske Wiersma - Berltsum

Jaap van Dijk - Tzummarum

Jetty Boterhoek

Fred Thoolen - Oudebildtzijl

Kirsten Zwijnenburg - Oude Bildtzijl

KunstKamer Franeker

Paulien Ploeger - St Jacobiparochie

Peter Zondervan - Oude Bildtzijl

René Tweehuysen - Oude Bildtzijl

Restauratieatelier E.E. Pars - Dronryp

Atelier Douwe Elias

Atelier Marco Goldenbeld

Atelier Andries Hogenhuis

Galerie & Art Shop Vassilev - Franeker

Evenementen Noardwest Fryslân

Het bruist het in het land op de bodem van een oude zee van de evenementen.
Geïnspireerd door een oude zee


Evenementen in Noardwest

Evenementen (muziek-concert)

Evenementen aanmelden

Evenementen

Overzicht van de jaarlijks terugkerende evenementen en bijzondere projecten


Franeker, Ster van de Elfsteden

Agrarischedagen Franeker

Expeditie Next

Expeditie Next (Academie)

Franeker Oldies Festival

Jeugdsolisten festival (maart)

Nacht van de Nacht

PC-Franeker

Project GAIA Franeker

Project Arcadia Fryslân

Stichting Aldefrysketsjerken

Theaters

Theaterslocaties in en nabij de gemeente Waadhoeke

Agenda - voorstellingen


Groate Kerk St Jacobiparochie

Ioannis Theatertsjerke Wier

Midzomerwadconcert

"It oangean, ferbine en loslitte"
was 15 t/m 19 juni 2022 - Koehool


Website De Oergong

Facebook De Oergong

Naar introductie video (1)

Musea in Waadhoeke

Aerdenplaats - Oude Bildtzijl

Bildts Aigene

Bildts Dokumintasysintrum. St Annaparochie

Eise Eisinga Planetarium

Heringa State - Popta Slot. Marsum

Keatsmuseum Franeker

Martena Museum Franeker

Yeb Hettinga Museum-Zodenhuis in Firdgum

museum 't coopmanshûs

Schoolplatenmuseum Deinum

Meijer Motoren Museum

Het Rambler - AMC museum in Berlikum

MFA's Dorpshuizen

De Doarpsfinne Minnertsga

It String te Boksum

MFA d’ âld skoalle te Dronryp

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Dorpshuis it Heechhout te Berltsum

Doarpshûs Nij Franjum te Marsum

Dorpshuis Us Gebou te Spannum

MFC Ons Huis Sint Annaparochie

Dorpshuis De Rede te Ried

Wjelsryp Yn'e Mande (fb)

Datum laatste wijziging: 22-05-2023

Aanmaakdatum: 09-05-2022

Rubrieken: 22

Links: 153